odge.de online dictionary

Englisch-Deutsch Übersetzungen für das Wort: Eloaua Island [Papua New Guinea]

Deutsch Englisch
Insel Eloaua {f}Femininum (die) [geogr.] (zu Papua-Neuguinea) Eloaua Island [Papua New Guinea]


Weitere Wörter

Deutsch Englisch