odge.de online dictionary

Englisch-Deutsch Übersetzungen für das Wort: Kaeng Khei viruses

Deutsch Englisch
Kaeng-Khei-Viren {pl}Plural (die) [biol., med.] Kaeng Khei viruses


Weitere Wörter

Deutsch Englisch