odge.de online dictionary

Englisch-Deutsch Übersetzungen für das Wort: Kai

Deutsch Englisch
> Kai ({f}) (weiblicher Vorname) > Kai
Kai Rabe gegen die Vatikankiller (ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1998) Kai Rabe vs. the Vatican Killers


Beispielsätze

"Thou shalt put in the Breastplate of Judgment, the Urim and the Thummin:" which hee saith is interpreted by the Septuagint, delosin kai aletheian, that is, Evidence and Truth: And thence concludeth, God had given Evidence, and Truth, (which is almost infallibility,) to the High Priest.
To him, therefore, having brought this long work to a conclusion, I desire to dedicate it, and to have the honour and satisfaction of placing together, in this manner, the names of Mr. CONGREVE, and of March 25, 1720 A. POPE Ton theon de eupoiia—to mae epi pleon me procophai en poiaetikn kai allois epitaeoeimasi en ois isos a kateschethaen, ei aesthomaen emautan euodos proionta.
Eikos de min aen kai mnaemoruna panton grapherthai.
Ou hamelei ge toi kai oi poiaetai melopoioi legontai, kai ta Omaerou epae to palai pros lyran aedeto.
Os ei tous, Homerous doxei trephein autois, omilon pollon te kai achreoin exousin.
enteuthen de kai tounoma Homeros epekrataese to Melaesigenei apo taes symphoraes oi gar Kumaioi tous tuphlous Homerous legousin.
Petav So diaegaemasi sophois omou kai terpnois aedio taen Thoinaen tois hestiomenois epoiei, Choricius in Fabric.


Weitere Wörter

Deutsch Englisch